Bandiera

Sicilian songs

Sicilia
Ragusa

Talia chi muscia!

(Look, how lazy she is!)
Sicilian folk songGian Campione
(1946 - 2005)
sings


Mi maritavu ccu tantu amuri
Ddà ni la chiesa di lu Sarvaturi.
Po' fici festa ni lu saluni,
Spartennu vinu, ciciri e favi.

Ma dopu ca mi la purtavu
Ni la casuzza ca m'arrizzittavu,
Scoprivu pro' ca era muscia.
Mi maritavu 'na pezza di tuscia.

Matri, o matri,
Matri, chi muscia!
Si s'arrimina, si stucchia tutta.
Poviru iu! Poviru iu!
Ci capitava e lu sa sulu Diu.

A la matina quannu si susi
Mi rici: "Senti, sugnu 'nfilici!"
Picchì vulissi stari curcata
No finu e novi ma tutt'a jurnata.

Iu ci lu dicu: "Mugghieri mia,
Chist'è 'a vita e così sia!"
Idda mi rici: "Chi nicchi e nacchi!
Mi sentu stanca e mi susu a li setti!"

Matri, o matri,
Matri, chi muscia!
Si s'arrimina si stucchia tutta.
Poviru iu! Poviru iu!
Ci capitava e lu sa sulu Diu.
I have got married by great love
In the church of the Saviour.
Then I held the celebration in the hall,
Giving out the wine, chick-pea and haricot.

But after I've brought her
Into my house to relax,
I've found out that she's lazy.
I've got married to a listless.

Mother, oh mother,
Mother, how lazy she is!
If she moves, she's all stooping.
Unhappy am I! Unhappy am I!
It happened so and only God knows it.

In the morning when she wakes up,
She tells me: "Look, I'm unhappy!"
Because she would like to lie in bed
Not only till nine but also the whole day.

I tell her: "My dear wife,
It's the life and will be so!"
She answers me: "What are you telling!
I feel tired, I am up at seven!"

Mother, oh mother,
Mother, how lazy she is!
If she moves, she's all stooping.
Unhappy am I! Unhappy am I!
It happened so and only God knows it.